ΤΟ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

THE SEED-OIL OF THE GREEK TOBACCO (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kandilis I.L | Καρνής Ν Σ | Κανδήλης Ιωανν. Δ.
  5. 1929
  6. 475-481
    • They are being studied the constant and rest virtues of tobacco's sperms, with the help of extraction of the concluded oil. The research was made on reliable samples from the main tobacco-producing districts of Greece. Moreover, are being studied: the procedure of the oil's collection from the sperms of tobacco, its chemical analysis, its physical features, its chemical constants and the results that arise
    • Μελετάται η διαδικασία παραλαβής του ελαίου των σπερμάτων του καπνού και η χημική του ανάλυση. Ελέγχονται τα φυσικά του γνωρίσματα, οι χημικές του σταθερές και εξάγονται συμπεράσματα. Μελετήθηκαν οι σταθερές και οι λοιπές ιδιότητες του ελαίου που λήφθηκε με εκχύλιση των σπερμάτων του καπνού. Η έρευνα έγινε σε ανθεκτικά δείγματα που προήρχοντο από τις κυριώτερες καπνοπαραγωγικές περιφέρειες της Ελλάδος