1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ. (1876-1935)
  5. 1929
  6. 413-418
    • The present study concerns "Filoxenos the Macedonian" who was responsible for the fiscal policy of Alexander the Great. Moreover, is being examined the possibility of the existence of two Filoxenos and the fact that Filoxenos succeeded Arpalos, when he left and became Minister of Finance. Finally, is being examined from all the finds which concern Filoxeno if the drawing of morals is possible for the fiscal policy of Alexander's the Great or at least for this of Filoxenos.
    • Μελέτη για τον Φιλόξενο τον Μακεδόνα, υπεύθυνο της δημοσιονομικής πολιτικής του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχαν δύο Φιλόξενοι. Δημιουργείται το ερώτημα αν ο Φιλόξενος διαδέχθηκε τον Άρπαλο, όταν αυτός έφυγε και έγινε υπουργός των Οικονομικών. Τέλος, ερευνάται από όλα όσα έχουν βρεθεί για τον Φιλόξενο, αν είναι δυνατή η άντληση γενικότερα διδαγμάτων για την οικονομική πολιτική του Μ. Αλεξάνδρου ή τουλάχιστον εκείνης του Φιλόξενου.