ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΔΙΑ ΒΟΛΦΡΑΜΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ

CALCIUM'S SPECIFICATION AND ITS SEPARATION FROM THE MAGNESIUM WITH THE HELP OF WOLFRAMIC NATRIUM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κατακουζηνός Δ
  5. 1929
  6. 400-404
    • The study examines the results of experiments which accept as accurate the method of the calcium's specification with wolframic natrium. These results are in contradiction with those of previous researchers, related with the same issue. This method is superior to the previous relevant methods and its acceptance is being suggested.
    • Μελετώνται τα αποτελέσματα πειραμάτων που δέχονται ως ακριβή την μέθοδο του προσδιορισμού του ασβεστίου με βολφραμικό νάτριο. Τα συμπεράσματα αυτά είναι διαφορετικά από εκείνα προηγούμενων ερευνητών, σχετικά με το ίδιο ζήτημα. Η μέθοδος αυτή υπερτερεί των προηγούμενων σχετικών μεθόδων και προτείνεται η αποδοχή της.