ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ

SCIENTIFIC CREATION AND ARTISTIC CREATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Hadamard J
  5. 1929
  6. 382-384
    • The study explores for the mathematical work, whether the method of division between the subconscious and conscious thought is particular or not. The answer concerning the aforementioned is negative and bears as an example Euclid with Archimedes on the one hand and Pheidias with Praxiteles on the other hand, who had selection, bent, love and passion for beauty as guides for their work.
    • Στην μελέτη αυτή διερευνάται αν για την μαθηματική εργασία η μέθοδος της διαίρεσης μεταξύ του υποσυνείδητου και της ενσυνείδητης σκέψης είναι ιδιάζουσα. Η απάντηση που δίνεται είναι αρνητική και φέρεται σαν παράδειγμα ο Ευκλείδης με τον Αρχιμήδη αφενός και ο Φειδίας με τον Πραξιτέλη αφετέρου, οι οποίοι είχαν στην εργασία τους σαν οδηγό την επιλογή, την κλίση, την αγάπη και το πάθος για το ωραίο.