ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΙΠΠΟΥ ΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

TRANSFUSIONS OF HORSE' S BLOOD TO MEN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σιγάλας Μαρίνος
  5. 1929
  6. 351-356
    • The study focuses on the technique and the rules which govern the transfusions of horse' s blood to men; horse is the most suitable animal for taking blood for such transfusion. This kind of service would lend to the modern therapeutics the ability of animal's blood transfusion to man without the suite of sickly phenomena.
    • Μελετάται η τεχνική και οι κανόνες της μετάγγισης αίματος ίππου σε ανθρώπους, το οποίο είναι το προσφρορώτερο ζώο για τη λήψη αίματος για τέτοιου είδους μετάγγιση. Αποδεικνύεται σαν μέγιστη υπηρεσία την οποία θα προσέδιδε στη νεοτέρα θεραπευτική η δυνατότητα μετάγγισης αίματος ζώου σε άνθρωπο, χωρίς η μετάγγιση αυτή να συνοδεύεται από νοσηρά φαινόμενα.