ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΙΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΕΛΑΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ

STUDY SOME OF THE CONSTANTS OF THE GREEK OILS, SEED-OILS AND THEIR COLOURING REACTIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πετζετάκης Α
  5. 1929
  6. 344-351
    • The aim of this study is to establish the use of the number u.r. 40 (refraction unit) as a characteristic parameter for the analysis of the oils and olive-oils. For this reason, the limits of this number have been set in the same way like the number of iodine and the thermosulfur indice according to the method Maumene-Tortelli.
    • Η μελέτη αυτή έχει ως σκοπό την εισαγωγή του αρ. β. δ. 40 (δείκτη διαθλάσεως) ως χαρακτηριστικής σταθεράς κατά την ανάλυση ελαίων ελαιών ώστε να απλοποιηθεί ο τρόπος ανάλυσής τους. Για το σκοπό αυτό καθορίστηκαν τα όρια εντός των οποίων κυμαίνεται ο αριθμός αυτός, όπως και ο αριθμός ιωδίου και ο θερμοθειϊκός δείκτης κατά την μέθοδο Maumene'-Tortelli.