ΓΕΩΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΝΗΣΟΥΣ ΚΥΠΡΟΝ ΚΑΙ ΡΟΔΟΝ

GEOLOGICAL RESEARCHES AT THE ISLANDS OF CYPRUS AND RHODES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Renz Carl | Renz Karl
  5. 1929
  6. 301-314
    • In the first part of this study is being examined the texture of the layers, which form the nucleous of the North mountain chain of Cyprus and are found in bad tectonic position. Following, in the second part, there are provided new elements for the calcareous layers of Rhodes. Comparing the data as regards the constitution of both islands, the geological features of Asia Minor and Greece' s is ascertained that Frech' s theory is erroneous.
    • Στο πρώτο μέρος της μελέτης εξετάζεται η σύσταση των στρωμάτων, που σχηματίζουν τον πυρήνα της βόρειας οροσειράς της Κύπρου και τα οποία βρίσκονται σε άσχημη τεκτονική θέση. Στο δεύτερο μέρος παρέχονται νέα στοιχεία για τα ασβεστολιθικά στρώματα της Ρόδου. Συσχετίζοντας τα δεδομένα της σύστασης των δύο νήσων, με τους γεωλογικούς χαρακτήρες της Μ. Ασίας και της Ελλάδας, διαπιστώνεται ότι η θεωρία του Frech, είναι εσφαλμένη.