Γερμανικά
1929
287-301
  • (eng) After a series of experiments it is ascertained that the ions which distort the orbits of the electrons that belong to the anions of salts cause decrease to the energy that is essential for the ascent of an electron from one orbit to another. This decrease implies their transposition to greater wavelengths.

  • (gre) Μετά από πειράματα διαπιστώνεται ότι τα ιόντα που παραμορφώνουν τις τροχιές των ηλεκτρονίων των ανιόντων των αλάτων, προκαλούν ελάττωση της ενέργειας που απαιτείται για την ανύψωση ενός ηλεκτρονίου από μια τροχιά σε άλλη υψηλότερη. Η ελάττωση αυτή σημαίνει μετατόπισή τους προς μεγαλύτερα μήκη κύματος.

ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΕΩΣ ΙΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΥΠΟ ΑΛΟΓΟΝΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Φυσική χημεία