ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ 5 ΜΙΚΡΑΣ ΑΡΚΤΟΥ

THE SPECIFICATION OF THE PARALAXIS OF THE STAR 5 IN THE CONSTELLATION OF THE LITTLE BEAR (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πλακίδης Στ
  5. 1929
  6. 279-282
    • The study concerns the specification of the variation of the Little Bear' s star 5, which is achieved through the photographic method. To this specification contributed 22 photographic films which were taken with the great equatorial telescope of Greenwich' s Observatory from the 5th of February of 1926 till the 3rd of June of 1928.
    • Στη μελέτη αυτή προσιορίζεται η παράλλαξη του αστέρα 5 της Μικρής Άρκτου, με τη βοήθεια της φωτογραφικής μεθόδου. Οι 22 φωτογραφικές πλάκες που βοήθησαν στον προσδιορισμό αυτό, λήφθηκαν με το μεγάλο ισημερινό τηλεσκόπιο του Αστεροσκοπείου του Greenwich από τις 25 Φεβρουαρίου 1926 εώς τις 3 Ιουνίου 1928.