ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΩΝ

STUDY ABOUT THE CONSTANTS OF THE GREEK SEED-OILS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kandilis I.L | Καρνής Ν Σ | Κανδήλης Ιωανν. Δ.
  5. 1929
  6. 273-279
    • The study aims to the detection of the constant values of seed-oils, through a series of sample analyses.
    • Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να εξακριβωθούν τα όρια των σταθερών των πυρηνελαίων, μέσω σειράς αναλύσεων δειγμάτων που προέρχονται από εκχύλιση ελαιοπυρήνων, τόσο εργαστηριακώς, όσο και βιομηχανικώς.