ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΦΩΣΦΩΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ

THE COMPOSITION OF THE PHOSPHATES OF ARSENIC (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπέτσης Σ | Βαρόπουλος Θεόδωρος
  5. 1929
  6. 250-251
    • Measurements of the electric conductivity of orthophosphoric arsenic solution, dissolved completely in boiling water, are tabulated.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στη μέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας, διαλύματος ορθοφωσφωρικού Αρσενικού το οποίο διαλύεται τελείως βραζόμενο με μεγάλη περισσεία ύδατος και παρατίθενται τα αποτελέσματα.