ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΥ TEMPEL II

COMET' S TEMPEL II JOURNAL/SHEET (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πλακίδης Στ
  5. 1929
  6. 245-248
    • The method which contributed to the search of the periodic comet Tempel II, is presented. It was ascertained that this comet would be observed during the two last but one months of the year 1930.
    • Μελετάται μέθοδος με τη βοήθεια της οποίας υπολογίσθηκε η αναζήτηση του περιοδικού κομήτη Tempel II. Διαπιστώνεται ότι ο κομήτης αυτός θα είναι παρατηρήσιμος ιδιαίτερα κατά τους δύο προτελευταίους μήνες του έτους 1930.