ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΡΟΥΝΖΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΥΡΥΜΑΤΩΝ

ABOUT THE BRASS OF THE ANTIQUITIES FOUND AT THE CAPE ARTEMISION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Z
  5. 1929
  6. 242-245
    • The study concerns the condition of the brass of Jove' s statue as also this of other archaeological finds, which were found at the area of Artemision in the sea, into 42 mtrs depth. From the analyses of the brass came up a lot of conclusions regarding their manufacture.
    • Μελετάται η κατάσταση του μπρούντζου του αγάλματος του Δία καθώς και των πολλών αρχαιολογικών ευρημάτων που βρέθηκαν στην περιοχή του Αρτεμισίου, μέσα στη θάλασσα σε βάθος 42 m. Από τις αναλύσεις του μπρούντζου των διαφόρων αυτών αρχαιολογικών ευρημάτων, προκύπτουν διάφορα συμπεράσματα σχετικά με την κατασκευή τους.