ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΙΚΑΙ ΑΖΙΔΕΝΩΣΕΙΣ

THE FIRST ZINCIC AZIDEN-COMBINATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1929
  6. 203-211
    • Description of various combinations of zinc and their properties.
    • Μελετώνται οι πρώτες ψευδαργυρικές αζιδενώσεις, όπου παρουσιάζονται οι ιδιότητες τους καθώς και παραδείγματα, όπως η χλωριοψευδαργυρική, η βρωμιοψευδαργυρική, η ιωδιοψευδαργυρική, η κυανοψευδαργυρική, η οξικοψευδαργυρική νατριαζίδη, τα οποία παρέχουν την εικόνα της μοριακής υφής των οψιδενώσεων.