ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΕΝ ΑΤΤΙΚΗ

ABOUT THE SCORIA OF THE WHEATS AT ATTICA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968) | Πολίτης Ιωάννης
  5. 1929
  6. 190-196
    • The study examines the causes which led to the appearance of the worst disease of the wheats, that is scoria. Furthermore, the study refers to the way of the disease spreading through the Eriksson' s theory, where the disease is hereditary and the fungus is produced into the sperum of the wheat.
    • Ερευνώνται τα αίτια εμφάνισης της χειρότερης ασθένειας των σιτηρών, που είναι η σκωρία καθώς και ο τρόπος διάδοσής της μέσω της θεωρίας του μυκοπλάσματος του Eriksson. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή η νόσος είναι κληρονομική, ο δε μύκητας παράγεται εντός των σπερμάτων του.