ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΟΤΡΙΣΙΩΔΟΚΑΣΣΙΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΠΥΡΙΔΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΙΟ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΒΡΩΜΙΟΚΑΣΣΙΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΝΙΚΟΛΙΝΙΩΝ

THE PREPARATION OF THE METHYLO-TRIODINE-PEWTERIC (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δημητρίου Α Γ
  5. 1929
  6. 140-143
    • Methods for the preparation of SnCl42CaH7N and SnBr42CqH7N are explained
    • Παρουσιάζονται μέθοδοι παρασκευής του μεθυλοτρισιωδοκασσιτερικού διπυριδινίου και των τετραχλώριο και τετραβρωμιοκασσιτερικών δινικονιλίων