ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΘΕΙΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ

A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE TRITHIONIC ACID SALTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Megaloeconomos Ioannis G | Κατράκης Χρόνης Γ | Μεγαλοοικονόμου Ιωάννης Γ
  5. 1929
  6. 120-123
    • The study presents a method of quantitative specification of the copper, sulphur, ammonia and natrium in salts of trithionics acid with the objective aim the determination of the combination type
    • Παρουσιάζεται μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού του χαλκού, του θείου, της αμμωνίας και του νατρίου σε άλατα του τριθειονικού οξέως, με αντικειμενικό σκοπό τον καθορισμό του τύπου της ένωσης