ΠΟΘΕΝ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΚΙΠΕΤΑΡ

THE ORIGIN OF THE NATIONAL "SKIPETAR" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χατζής Αντώνιος Χ
  5. 1929
  6. 102-108
    • The origin and etymology of the word "skipetar" with wich Albanians called themselves, is studied
    • Μελετάται η προέλευση και η ετυμολογία της λέξης "Σκιπετάρ", με την οποία οι Αλβανοί αποκαλούσαν τους εαυτούς τους