ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΤΗΣ ΟΥΡΙΑΣ ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

THE SPECIFICATION OF THE UREA'S AZOTE INTO THE COMPLEX CHEMICAL FERTILIZERS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πίντος Λεων
  5. 1929
  6. 95-99
    • Study and development of a method of dissociation and quantitative specification of Nitrogen which is included in urea and the complex chemical fertilizers
    • Μελετάται και αναπτύσσεται μέθοδος διαχωρισμού και ποιοτικού προσδιορισμού του αζώτου της ουρίας στα σύνθετα χημικά λιπάσματα και αναφέρονται τα αποτελέσματα της μεθόδου