Η ΕΠΙΤΕΥΞΙΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΖΥΜΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΦΥΜΑΤΙΩΣΙΝ

THE ACHIEVEMENT THROUGH THE FERMENTATION OF FYMATINI SPECIAL ANTIGEN FOR THE TUBERCULOSIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κόμης Αλέξανδρος
  5. 1929
  6. 57-58
    • During the study took place a control of the immunizating capability of the fermentatived fymatini and from the thermo-reactions of the guinea-pigs had been proved that fymatini persists, after the fermentation, to preserve its properties towards the tuberculosis
    • Γίνεται έλεγχος της ανοσοποιητικής ικανότητας της ζυμωθείσας φυματίνης και από τις δερμοαντιδράσεις των πειραματοζώων αποδεικνύεται ότι η φυματίνη εξακολουθεί μετά την ζύμωση να διατηρεί τις ειδικές της ιδιότητες ως προς τη φυματίωση