ΠΟΤΑΜΟΣ ΝΑΥΣΙΠΟΡΟΣ

THE RIVER NAFSIPOROS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σωτηριάδης Γεώργιος
  5. 1929
  6. 54-57
    • The archaeological meaning of the rivers, which since ancient times, were used as a passage of transportation of timber etc., is described. The use of the rivers as pontoon routes contributed to the propagation of cultures, particularly the Mycenean whose chamber-pots and corpses were found at the coasts of Macedonia
    • Περιγράφεται η αρχαιολογική σημασία των ποταμών, οι οποίοι από αρχαιοτάτων χρόνων, χρησιμοποιούντο ωε δίοδοι μεταφοράς ξυλείας κλπ. Η χρήση των ποταμών ως πλωτών οδών, συνέβαλε και στην εξάπλωση πολιτισμών, συγκεκριμένα δε του μυκηναϊκού, αγγεία και λείψανα του οποίου, βρέθηκαν στα παραλία της Μακεδονίας