Ο ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΝΘΡΑΞ ΚΑΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ

THE BLUE CARBON AND THE INDUSTRIAL EXPLOITATION OF THE CURRENT OF EVRIPOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Δημήτριος (1862-1934)
  5. 1929
  6. 7-10
    • The study refers to the possibility of the industrial exploitation of Evripo's current, which is caused by the drifts of ebb and flood-tide. As the motion of the tide composes an inexhaustible spring of power, the exploitation of the "blue carbon", in Evripos' case, is estimated to be beneficial and profitable for industrial exploitation.
    • Μελετάται το ενδεχόμενο της βιομηχανικής εκμετάλλευσης του ρεύματος του πορθμού του Ευρίπου, το οποίο προκαλείται από την κίνηση προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση των νερών εξαιτίας της πλημμυρίδας και της αμπώτιδας. Επειδή η κίνηση των παλιρροϊκών ρευμάτων αποτελεί ανεξάντλητη πηγή δύναμης, η εκμετάλλευση του κυανού άνθρακα στην περίπτωση του Ευρίπου κρίνεται οικονομικά ωφέλιμη και συμφέρουσα για βιομηχανική εκμετάλλευση.