1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Δημήτριος (1862-1934)
  5. 1929
  6. 7-10
    • The study refers to the possibility of the industrial exploitation of Evripo's current, which is caused by the drifts of ebb and flood-tide. As the motion of the tide composes an inexhaustible spring of power, the exploitation of the "blue carbon", in Evripos' case, is estimated to be beneficial and profitable for industrial exploitation.
    • Μελετάται το ενδεχόμενο της βιομηχανικής εκμετάλλευσης του ρεύματος του πορθμού του Ευρίπου, το οποίο προκαλείται από την κίνηση προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση των νερών εξαιτίας της πλημμυρίδας και της αμπώτιδας. Επειδή η κίνηση των παλιρροϊκών ρευμάτων αποτελεί ανεξάντλητη πηγή δύναμης, η εκμετάλλευση του κυανού άνθρακα στην περίπτωση του Ευρίπου κρίνεται οικονομικά ωφέλιμη και συμφέρουσα για βιομηχανική εκμετάλλευση.