ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΕΛΟΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Ο ΟΠΟΊΟΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΕΥΠΛΟΕΙΔΙΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΖΥΓΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ

A TELOMERASE INDEPENDENT CHROMOSOMAL MECHANISM OF TELOMERE ELONGATION RELATED TO ANEUPLOIDY, LOSS OF HETEROZYGOSITY, AND TUMOR HETEROGENEITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ηλιόπουλος Δ | Γκάγκος Σ | Ανταχόπουλος Χ | Τσελένη-Μπαλαφούτα Σ | Καραγιαννάκος Π.Ε. | Αγαπητός Εμμ | Κωστάκης Α | Σκαλκέας, Γρηγόριος Δ. (1928-2018)
  5. 1996
  6. 355-381
    • Recent evidence indicates the existence of an alternative mechanism for the maintenance of telomeric repeats that is independent of the action of telomerase. Herein we suggest a chromosomal mechanism which presumably takes place during the continuous growth of two colon cancer cell lines derived from the same patient. Our hypothesis is based on data obtained from extensive karyotipic analysis that was performed on early and late passages of the colon adenocarcinoma cell lines SW480 and SW620. These cells have been continuously cultivated for a period of 24 months and passaged through nude mice. Despite some karyotypic diversity, the tow cell lines exhibited common chromosomal anomalies and followed similar patterns of evolution. Genomic instability seemed to play an important role in the emergence, growth, and subsequent elimination of the heterogeneous sidelines by selection, clonal expansion and proliferative cell death. Cell senescence was evident by the presence of telomeric associations and random dicentric or multicentric formations. These chromosomal lesions were related to the disappearance of the most ancestral sidelines through evolution. Successful evolutionary steps were characterized by elimination of pre-existing marker chromosomes that were subsequently replaced by their cytologiacally intact homologous chromosomes possibly after selective endoreduplication. We propose a telomere recycling mechanism which presumably relies on somatic recombination and is related to aneuploidy, loss of heterozygosity and tumor heterogeneity
    • Τελομερίδια ονομάζονται τα φυσικά άκρα των χρωμοσωμάτων. Η ονομασία που προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις τέλος και μέρος και εμφανίζεται για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία του 1938 από τον πρωτοπόρο της γενετικής H. J. Muller. Σύμφωνα με την B. McClintock (1941), τα τελομερίδια παίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία των χρωμοσωμάτων από ανεπιθύμητους ανασυνδυασμούς και μεταλλάξεις. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τη μελέτη της συμπεριφοράς των τελομεριδίων σε διάφορους οργανισμούς, επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι στη διαδικασία διατηρήσεως του τελομεριδιακού μήκους, λαμβάνουν μέρος αρκετοί παράγοντες όπως είναι οι πρωτεΐνες που συνδέονται με τα τελομερίδια, οι καλυπτικές πρωτεΐνες, η τελομέραση και ένζυμα που συμμετέχουν στην αντιγραφή και επιδιόρθωση του DNA. Η αποσαφήνιση των μηχανισμών αυτών και των αλληλεπιδράσεών τους αποτελεί κλειδί για ενδεχόμενες θεραπευτικές επεμβάσεις στο τελομεριδιακό μήκος. Συμπερασματικά, η πρωτοτυπία της ανακοίνωσης αυτής φαίνεται από το γεγονός ότι η μελέτη μας παρέχει, για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία, κυτταρολογικές ενδείξεις υπέρ της υπάρξεως χρωμοσωμικού μηχανισμού ανακυκλώσεως των τελομεριδίων των καρκινικών κυττάρων, ο οποίος υποθέτουμε ότι εξαρτάται από διαδικασίες μιτωτικού ανασυνδυασμού, συνδέεται με μη-αποχωρισμό των χρωμοσωμάτων και μπορεί να εξηγήσει φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται πολύ συχνά στη νεοπλασία, όπως η ανευπλοειδία, η διαρκής εξαλλαγή και η απώλεια της ετεροζυγωτίας. Τέλος, είναι πολύ πιθανό ότι ο μηχανισμός αυτός αποτελεί αποκλειστικό τρόπο επιμηκύνσεως των τελομεριδίων στις συνεχείς κυτταρικές σειρές οι οποίες δεν εκφράζουν τελομέραση.