ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ

SOME ETYMOLOGICAL REMARKS CONCERNING MODERN GREEK DIALECTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κρεκούκιας Δημ
  5. 1996
  6. 220-226
    • In this paper the writer presents some thirty words which are used in Modern Greek dialects and the etymon of which has been considered by other scolars as unknown, dubious or difficult trace. After thorough discussion of each one of them the writer concludes that these words have an ancient Greek origin. The material presented constitute a small part of a total of almost 500 words, a work to be published soon.
    • Στη μελέτη αυτή παρουσιάζεται ένα δείγμα από τα πεντακόσια περίπου λήμματα λέξεων ανετυμολόγητων ή δυσετυμολόγητων ή ακόμη και αυτών που θεωρούντο αμφίβολες από παλαιότερους ερευνητές.