Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. ΕΠΙΒΙΩΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ

THE INSURANCE OF JUSTIFICATIONS IN THE POST-BYZANTINE DOCUMENTS OF UPRIGHTNESS. THE SURVIVAL OF ANCIENT GREEK LAWS. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τουρτόγλου, Μενέλαος (1921-2013)
  5. 1996
  6. 115-137
    • Documents of uprightness during the period of the Greek occupation in the post-Byzantine times is the subject of this article.
    • Τα δικαιοπρακτικά έγγραφα της περιόδου όπου ο Ελληνισμός βρισκόταν υπό ξένη κυριαρχία, περιλαμβάνουν ποικιλία μέσων, αστικού και δικονομικού δικαίου, για την εξασφάλιση δικαιωμάτων εκ μέρους των δικαιούχων. Από αυτά τα συνηθέστερα απαντώμενα ήταν η ποινική ρήτρα, η υποθήκη και η προσωπική κράτηση, τα οποία και αποτελούν το αντικείμενο έρευνας αυτής της εργασίας.