ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΕΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1987 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1989

EARTHQUAKE PREDICTION IN GREECE FROM SEISMIC ELECTRIC SIGNALS PERIOD JANUARY 1, 1987-JUNE 30, 1989 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Alexopoulos Caesar | Βαρώτσος Π | Νομικός Κ | Λαζαρίδου Μ | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1989
  6. 514-523
    • During the period January 1, 1987 - June 30, 1989, twenty six predictions based on the detection of transient variations of the telluric field were issued in the form of telegrams. Twenty two of them were followed by earthquakes; their deviations were smaller or equal to 0.7 units of magnitute and 100Km or less in the prediction of the epicenter. During the period mentioned 4 events occurred with Ms>5.6 within or near the perimeter of the 15 measuring stations. Three of them were satisfactorrly predicted. The fourth was missed although it gave a precursor signal. During the period mentioned, the seismic activity caused significant damages at different epicentral areas. These activities were all predicted. For two cases the population was informed on the impending earthquakes
    • Κατά την περίοδο 1/1/1987 - 30/6/1989 είκοσι πέντε προβλέψεις σεισμών βασιζόμενες στην παρατήρηση πρόσκαιρων μεταβολών των γήινων ηλεκτρονικών πεδίων δόθηκαν με μορφή τηλεγραφημάτων. Από αυτά, τα είκοσι δύο ακολουθήθηκαν από σεισμούς, οι αποκλίσεις δε ήταν μικρότερες ή ίσες από 0.7 μονάδες μεγέθους και 100 Km ως προς το επίκεντρο. Στην ίδια χρονική περίοδο συνέβησαν 4 σεισμοί με μέγεθος μεγαλύτερο των 5.6 μονάδων. Οι σεισμοί αυτοί βρίσκονταν κοντά ή εντός στην περίμετρο των 15 σταθμών του δικτύου. Από αυτούς οι τρεις προβλέφθηκαν επιτυχώς ενώ ο τέταρτος είχε προκαλέσει σήμα το οποίο δεν αναγνωρίσθηκε