ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΑΠΟ ΠΤΩΧΟΥΣ ΛΑΤΕΡΙΤΕΣ

NEW PROCESS OF Ni EXTRACTION FROM POOR NICKELIFEROUS LATERITES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουσούλος, Λουκάς (1910-1993) | Μούσουλος Λ
  5. 1989
  6. 473-484
    • A new process for the extraction of Ni from poor nickeliferous laterites of the Greek type (30% Fe, 1% Ni, 2% Cr) is proposed. This is a vapometallurgical process based on Langer's reaction, as in the case of the Mond process. The expected production cost of the new process compares very favourably with that of the L.M. process, on energy-intensive electrometallurgical process in application in the Lavimna Plant (Greece) since 1965
    • Στη μελέτη αυτή προτείνεται μια νέα μέθοδος εξαγωγής νικελίου από πτωχούς ελληνικούς λατερίτες που περιέχουν περίπου 30% Fe, 2% Cr. 1% Ni και ελάχιστο CO. Εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της προτεινόμενης μεθόδου είναι ο περιορισμός των απαιτούμενων πρώτων υλών σε ποιότητα και είδος. Η κατανάλωση ενέργειας συμπιέζεται ουσιαστικά λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και της δραστικής μείωσης των απωλειών θερμότητας