ΝΕΑ, ΤΑΧΕΙΑ (6 ΛΕΠΤΩΝ), ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΥΡΟΞΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΗΣ

A NEW RAPID BIOASSAY FOR THYROXINE AND ITS CLINICAL EVALUATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παπαπέτρου Π Δ | Παπαπέτρου Π | Μάντζος Ι | Κάργας Ε | Τσελέντης Β | Γαβριήλ Κ | Καρδάρας Χ
  5. 1989
  6. 406-416
    • A novel method for the determination of Thyroxine in human plasma is described, utilizing Thyroid Binding Globulin (TBG) instead of specific antibodies, which are in wide use today. The rapid reaction between this globulin and thyroxine (within 2 min) is great advantage over the slow (usually 45-60 min) reaction between the specific antibodies and the hormone. This factor enabled us to develop a radioassay some 10 times faster than the commercially available radioimmunoassays (we can obtain a result within 6 min). The method involves: a) protein denaturation and release of T4 within 2 min, b) incubation of both free and radioactive T4 with TBG (2 min), c) addition of specially prepared magnetic microparticles containing activated charcoal. Absorption of the free hormone and separation of free and bound hormone using a magnetic field and d) removal of the supernatant solution and measurement of the radioactivity contained in the pellet. Selectivity and sensitivity for Thyroid hormones of the above method is shown to compare favourably to those of a commercially available radioimmunoassay
    • Για τον προσδιορισμό μιας ορμόνης με ραδιομέθοδο, είοναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας ειδικής πρωτεΐνης, η οποία εκλεκτικά να αντιδρά με την ορμόνη που πρόκειται να προσδιοριστεί. Όμως, ο χρόνος αντίδρασης της ορμόνης με το αντίστοιχο αντισώμα, που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της, είναι σχετικά μεγάλος και συνήθως μεγαλύτερος από μία ώρα. Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται: α) μια ραδιομέθοδος προσδιορισμού της θυροξίνης, στην οποία χρησιμοποιείται σαν ειδική πρωτείνη που δεσμεύει τη θυροξίνη σφαιρίνη, συντομότερη κατά 10 φορές από ότι οι ραδιοανοσοβιολογικές μέθοδοι (δίνει αποτέλεσμα μέσα σε 6 λεπτά) και β) τα αποτελέσματα της εφαρμογής της σε ένα αριθμό ασθενών