1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Manousakis Manousos | Μανούσακας Μ.Ι.
  5. 1989
  6. 316-335
    • This is the story of the discovering of a lost manuscript which contains five short religious poems from Chios. General comments about the text and its importance have been made while an extended french outline follows
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται αρχικά στο ιστορικό της ανεύρεσης φωτοαντίγραφου αφανισμένου χειρογράφου, στη συνέχεια: α) δίνεται η περιγραφή και η αναφορά στην ιστορία του χειρογράφου, β) αναφέρονται τα πέντε χιακά θρησκευτικά στιχουργήματα και γ) αναφέρονται γενικές παρατηρήσεις για αυτά τα έργα και τη σημασία τους. Η μελέτη συνοδεύεται με εκτεταμένη περίληψη στη γαλλική γλώσσα