Απάντησις εις την εν τω υπ'αριθμώ 3.591 από 6/18 Μαρτίου 1881 φύλλω της εν Κωνσταντινουπόλει εφημερίδος Νεολόγος : καταχωρισθείσαν διατριβήν υπό πενταμελούς επιτροπής τίνων εκ των εν Κων/πόλει διαμενόντων Δελβινακιωτών συγκείμενης όμως εκ τεσσάρων αφορώσαν εις την διαχείρησιν...

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23497
  4. GR-AtACAb10078108
  5. Ελληνικά
  6. Γεωργίου, Αντώνιος Σ | Δόστης, Ευστράτιος
  7. Εν Αθήναις: Αδελφοί Βαρβαρρήγου, 1881
  8. 52