ΑΠΗΧΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

THE GLORY OF DIALEKTIKI IN THE EUROPEAN LANGUAGES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1989
  6. 75-79
    • The subject is about words they define spiritual power or action. They are incorporated in the European philosophical terminology and the everyday language of the European people. It is pointed out that almost international words like "intelligentia", "intellectuel" together their latin synonymous are extentions of the greek word "διαλεκτική" (dialektiki)
    • Το αντικείμενο αυτής της μελέτης είναι λέξεις δηλωτικές, βασικά πνευματικών δυνάμεων ή πνευματικών ενεργειών. Οι λέξεις αυτές είναι ενταγμένες στην ορολογία της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας αλλά και στην καθημερινή γλώσσα των ευρωπαϊκών αυτών λαών. Από τη μελέτη διαπιστώνεται ότι στην εποχή μας συμβαίνει, και στις πέντε ηπείρους της υδρογείου, να προφέρονται και να γράφονται από ανθρώπους με διαφορετική στάθμη παιδείας οι λέξεις intelligentia, intellectuel και οι όμοιες, οι λατινικές μεταμφιέσεις είτε προεκτάσεις μεταμφιέσεων, της ελληνικής λέξης "διαλλεκτική"