ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

SACRAMENTS AND REVELATIONS ACCORDING TO THE NEW TESTAMENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Siotos Markos | Σιώτης Μάρκος
  5. 1995
  6. 615-645
    • The speech is dedicated to the anniversary for the completion of 1900 years since the Evangelist St John wrote the book of Apocalypse. The subject is referred to the most substantial chapters of the Christian dogmatic doctrine.
    • Η ομιλία αφιερώνεται στην επέτειο συμπληρώσεως 1900 ετών από της συγγραφής του βιβλίου της Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Το θέμα αναφέρεται στα ουσιαστικότερα κεφάλαια της χριστιανικής δογματικής διδασκαλίας.