ΠΕΡΙ ΛΙΘΩΝ

ABOUT STONES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πανάγος, Αθανάσιος (1926-1999)
  5. 1995
  6. 532-583
    • Extensive historical review of the studies about stones from the mythic times to nowadays.
    • Εκτεταμένη ιστορική αναδρομή της μελέτης των λίθων από τους μυθολογικούς χρόνους μέχρι σήμερα.