50 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

50 YEARS AFTER THE END OF THE SECOND WORLD WAR (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χρήστου, Χρύσανθος (1922-2016)
  5. 1995
  6. 504-527
    • Report, in remembrance of those killed in the Second World War, in our country. Besides, there are reported some of the most characteristic works of art, which were created in order to depict events from wars in the past as well as from the Second World War. In particular, it is underlined the work of Kapralos the "Pindo's battle" as the representative masterpiece of the war of 1940.
    • Αναφορά στη μνήμη των νεκρών κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στη χώρα μας. Επίσης, αναφορά σε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά έργα τέχνης που δημιουργήθηκαν για να απεικονίσουν γεγονότα τόσο από παρελθόντες πολέμους όσο και από τον Β' Παγκόσμιο. Τονίζεται ιδιαίτερα το έργο του Καπράλου η "Μάχη της Πίνδου" σαν αντιπροσωπευτικό αριστούργημα του πολέμου του 1940.