ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

THE ECOSYSTEM OF MEDITERRANEAN AND THE EUROPEAN UNION IN THE 21st CENTURY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπουροδήμος Ευστάθιος Λ
  5. 1995
  6. 432-460
    • The speech is referred to the pollution of the environment and to the importance of one ecological behavior from people, which will contribute to the limitation of pollution. Drastic steps for the reduce of the environmental pollution are suggested, on the basis of time limited planning of works' execution.
    • Η ομιλία αναφέρεται στη μόλυνση του περιβάλλοντος και στη σημασία μιας οικολογικής συμπεριφοράς των ανθρώπων η οποία θα συμβάλλει στον περιορισμό της μόλυνσης. Προτείνονται δραστικά μέτρα για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, βάσει χρονικά οριοθετημένου σχεδιασμού εκετελέσεως έργων.