Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

THE THEOLOGICAL BASE OF THE GOOD RELATIONSHIPS BETWEEN CHURCH AND STATE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σιώτης Μάρκος
  5. 1995
  6. 414-431
    • Extensive study of the complex relationships between the State and the Church. The aim of this lecture is to point out that the project of the separation of the State from the Church should not realized.
    • Εκτεταμένη μελέτη του πλέγματος των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας. Σκοπός της ομιλίας είναι να αποδείξει ότι δεν θα πρέπει να υποχωρήσει ο μελετόμενος χωρισμός της Πολιτείας από την Εκκλησία.