ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ABOUT POLITICS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1995
  6. 29-50
    • This speech is referred to the Nation's rescue from the dangers that threaten it, like the territorial mutilation and the intellectual leveling. Furthermore, it is reported the significance of the survival of the Greek Nation in the following years.
    • Η ομιλία αυτή αναφέρεται στην προστασία του Έθνους από τους κινδύνους που το απειλούν, όπως ο εδαφικός ακρωτηριασμός και η πνευματική ισοπέδωση. Αναφέρεται η σημασία της επιβίωσης του Ελληνικού Έθνους στους καιρούς που έρχονται.