Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ

THE ORIGIN OF VIBRATION THEORY AND EXPERIMENTAL PHYSICS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δημαρόγκωνας Δ
  5. 1990
  6. 237-261
    • The article refers to the origin of the theory of vibrations, which was developed by Pythagorians in the 5th century b.C., in relation to the music theory. Terms like vibration, time, frequency, special frequency as well as other partial subjects relevant to the vibrations are analyzed.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην προέλευση της θεωρίας των ταλαντώσεων, η οποία αναπτύχθηκε από τους Πυθαγόρειους τον 5ο αιώνα π.Χ. σε συνάρτηση με τη θεωρία της μουσικής και την θεωρία της ακουστικής. Αναλύονται όροι όπως ταλάντωση, χρόνος, συχνότητα, ιδιοσυχνότητα καθώς και άλλα επιμέρους θέματα που σχετίζονται με τις ταλαντώσεις.