ΤΟ ΣΙΩΠΗΡΟ (Ή ΒΩΒΟ) ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΗΡΟΔΟΤΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

THE SILENT TRADE ACCORDING TO HERODOTUS AND OTHER ANCIENT WRITERS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ
  5. 1990
  6. 140-150
    • This study is referred to the so-called silent trade, a page of the history of the economic life as well of the history of law, which is described by Herodotus, Plinio and by other posterior ancient writers. Furthermore, there are reported the views of recent ethnologists who have studied the institutions of contemporary, primitive or undeveloped cultural nations
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στο λεγόμενο σιωπηρό εμπόριο, μια σελίδα της ιστορίας του οικονομικού βίου καθώς και της ιστορίας του δικαίου, που περιγράφεται από τον Ηρόδοτο, τον Πλίνιο τον πρεσβύτερο και άλλους μεταγενέστερους αρχαίους συγγραφείς, καθώς και από νεότερους εθνολόγους που έχουν μελετήσει τους θεσμούς των σύγχρονων, πρωτόγονων ή καθυστερημένων πολιτιστικά λαών.