ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ "ΑΝΤΙΜΑΡΤΥΡΕΣ" ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

WITNESSES AND ANTI-WITNESSES IN POST-BYZANTINE LAW. INFLUENCES BY THE ATTIC LAW (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τουρτόγλου, Μενέλαος (1921-2013)
  5. 1990
  6. 130-139
    • This study is referred to the form of the written evidences, where in place of the witness who testified sign sign the anti-witnesses, because of the reason that for the testimonies of that era there were neither restrictions and nor the proceedings which are provided for these by the today's precedural codes. The form of these documents presents, with same differences, the unambiguous impact of the ,,,,,,,,,, of the Attic Law, as they proceeded to be implemented and in the Byzantine/Roman Law and in particular they were ammended with the addition of "Nearas 90" of Justinian, which determined among the prerequisites for the validity of the ,,,,,,,, and the signing of the written testimony by the presented witnesses. It worths to be mentioned that the term ,,,,,,,,,, of the civil and byzantine laws retained and in the procedure of Maurer
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στη μορφή των εγγράφων μαρτυριών, όπου αντί για τον καταθέτοντα μάρτυρα υπογράφουν οι "αντιμάρτυρες", μια και για τις μαρτυρικές καταθέσεις της εποχής εκείνης δεν υπήρχαν οι περιορισμοί και οι διαδικασίες που προβλέπονται από τους σημερινούς δικονομικούς κώδικες. Η μορφή αυτών των εγγράφων εμφανίζει, με ορισμένες διαφορές, σαφή επίδραση των "εκμαρτυριών" του αττικού δικαίου, όπως αυτές συνεχίσθηκαν εφαρμοζόμενες και στο βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο και μάλιστα τροποποιημένες με την προσθήκη της Νεαράς 90 του Ιουστινιανού, που όριζε μεταξύ των αναγκαίων προϋποθέσεων ισχύος των "εκμαρτυριών" και την υπογραφή της γραπτής κατάθεσης από τους παριστάμενους μάρτυρες. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι ο όρος "εκμαρτυρία" του αττικού και βυζαντινού δικαίου διατηρήθηκε και στη Δικονομία του Maurer.