ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1760-1850)

TERMINOLOGY AND THEORY ABOUT NOVELS IN GREECE (1760-1850) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σαχίνης Απόστολος
  5. 1991
  6. 132-202
    • A research about terminology and theory of the novels during the first and the mid-period in the nineteenth century. Four unknown novels are also known: "The tortured man" (1839) by G. Paleologos, "The terrible mistake" (1850) by X. Rafopoulos, "The happy lover and the unlucky father" (1850) by N. Zoras and "The bloody lake" (1853) by P. Heliopoulos.
    • Έρευνα για την ορολογία και την θεωρία του μυθιστορηματικού είδους κατά την περίοδο των αρχών και των μέσων του 19ου αιώνα. Παρουσιάζονται επίσης τέσσερα άγνωστα μυθιστορήματα των χρόνων 1839-1853: "Ο πολυπαθής" (1839) του Γρηγορίου Παλαιολόγου, "Το φρικτόν λάθος" (1850) του Ξενοφώντος Ραφόπουλου, "Ο ευτυχής εραστής και ο ατυχής πατήρ" (1850) του Νικολάου Ζώρα και "Η αιματωμένη λίμνη" (1853) του Πάνου Ηλιόπουλου.