ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥΧΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΝΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΗΣ

MINERALOGY AND GEOCHEMISTRY OF Mn-MINERALIZATION FROM VANI AREA OF MILOS ISLAND-ITS GENESIS PROBLEM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Κυριακόπουλος Α | Κελεπερτζής Α Ε
  5. 1991
  6. 107-121
    • The manganese mineralization at Vani area occurs in potassium-rich tuffs of Milos island. The tuffs enclosing the manganese and iron oxides are of Pliocene age. The mineralization appears in two forms: as stratified mineralization forming the main manganese and iron layers and as veinlet mineralization which can be result of secondary remobilization. The mineralogy of the manganiferous tuffs includes the following minerals: silicates (sanidine, albite), quartz, cristobalite; manganese oxides (pyrolusite, hollandite, ramsdellite, cryptomelane); iron oxides; sulphates (barite); sulphides (galena); carbonates (calcite); and chlorides (halite). The geochemistry is determined mainly by the contents of K2O, Na2O, MnO, Fe2O3, which reflect the presence of sanidine, albite, manganese and iron oxides respectively.
    • Η μεταλλοφορία μαγγανίου απαντά μέσα σε καλιούχους τόφφους στην περιοχή Βάνη της νήσου Μήλου. Η ηλικία των τόφφων είναι Πλειοκαινική. Συναντώνται δύο τύποι της μεταλλοφορίας: α) Ο στρωματόμορφος τύπος που σχηματίζει τα κύρια στρώματα ορυκτών μαγγανίου και σιδήρου και β) ο φλεβικός τύπος που είναι το αποτέλεσμα δευτερογενούς κινητοποίησης. Η ορυκτολογική σύσταση των μαγγανιούχων τόφφων περιλαμβάνει τα ακόλουθα ορυκτά: πυριτικά (σανίδινο, αλβίτη), χαλαζία, χριστοβαλίτη, οξείδια του μαγγανίου (πυρολουσίτη, ολλανδίτη, ραμσντελίτη, κρυπτομέλανα), οξείδια του σιδήρου, θειϊκά (βαρύτη), θειούχα (γαληνίτη), ανθρακικά (ασβεστίτη) και χλωριούχα (αλίτη). Η γεωχημεία των μαγγανιούχων τόφφων καθορίζεται κυρίως από τα περιεχόμενα των οξειδίων Κ2Ο, Na2O, MnO, Fe2O3, που ανακλούν την παρουσία σανίδινου, αλβίτη, οξειδίων του μαγγανίου και σιδήρου αντίστοιχα.