ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ELEMENTS OF PRAXICOLOGY IN PLATO' S "POLITICS" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1991
  6. 99-106
    • The three dialogues "Theaititos", "Sophist" and "Politician" have been written by Plato during the seventh decade of his life. There is a coherence among these works. Very important was the contribution of "Theaititos" in knowledge while the contribution of "Sophist" is in ontology. The "politician" contributes in politician talk and in philosophy of history. Also, includes elements of praxicology.
    • Οι τρεις διάλογοι: "Θεαίτητος", "Σοφιστής", "Πολιτικός", έχουν συγγραφεί από τον Πλάτωνα στην έβδομη δεκαετία της ζωής του, ως έργα με συνάφεια μεταξύ τους. Σπουδαία υπήρξε και υπάρχει η συμβολή του "Θεαιτήτου" κυρίως στη γνωσιολογία, ενώ η συμβολή του "Σοφιστού" είναι μάλλον στην οντολογία. Ο "Πολιτικός" ενέχει συμβολή στην πολιτειολογία, επίσης όμως στη φιλοσοφία της ιστορίας. Περιέχει δε, στοιχεία πραξιολογίας.