1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Κοπανάς Ι | Αντωνόπουλος Γ
  5. 1991
  6. 93-98
    • Since 1988 measurements have been carried out in Zakynthos area, aiming at the detection of a vertical component in the seismic electric signals (SES). During almost three years of monitoring a few cases have been noticed in which a vertical-SES component was registered. An example is shown where a signal appeared simultaneously with an SES detected at Ioannina station. On the same registration the vertical electric component of magnetotelluric disturbance could be studied.
    • Από το 1998 διεξάγονται στη Ζάκυνθο μετρήσεις που αποσκοπούν στη διαπίστωση υπάρξεως κατακόρυφης συνιστώσας στα ηλεκτρικά προσεισμικά σήματα εντός της γης. Κατά τις καταγραφές δύο ετών παρατηρήθηκαν μερικά τέτοια κατακόρυφα σήματα. Σαν παράδειγμα δίδεται και κατακόρυφο σήμα ταυτόχρονο με σήμα στο σταθμό Ιωαννίνων. Επί των ιδίων καταγραφών είναι δυνατή η μελέτη της κατακόρυφης συνιστώσας του μαγνητοτελλουρικού θορύβου.