Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ-ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

THE DEVELOPMENT OF THRACE : NEW CHALLENGES- NEW PROSPECTIVES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζολώτας, Ξενοφών (1904-2004) | Αγγελόπουλος, Άγγελος | Πεσμαζόγλου, Ιωάννης (1918-2003)
  5. 1993
  6. 252-266
    • The analysis of the problems and necessary policies in Trace (North Eastern Greece) is the object of the research project proposed by Professors Zolotas, Angelopoulos and Pesmazoglou, members of the Academy of Athens. The following problems and aspects should in particular be investigated. First, the characteristics, causes and consequences of economic and social deterioration in Thrace; Second, the policies for an outward-looking orientation of the economies of Greece and Thrace, in association with the expansion of commercial, financial and overall cooperation of Greece with the balkan, other east-european countries and the regions around the Black Sea. Third, preparatory action and detailed planning should be placed in the framework of developments, policy orientations and perspectives of the European Union. The formation of a Coordinating Authority for Thrace is proposed as a non-partisan goverment unit at the highest level, endowed with full responsibilities for planning, decision making and supervising the developments. This is deemed essential for the widest possible national mobilisation and the effectiveness of the proposed action.
    • Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μελέτων, προτάσεων και απόψεων που έχουν διατυπωθεί με οποιοδήποτε τρόπο για τα προβλήματα της Θράκης. Για την ανάπτυξη της Θράκης χρειάζεται να κατανοηθεί ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες που επέδρασαν ανασταλτικά στην ανάπτυξη της περιοχής, η γεωγραφική της θέση, είναι δυνατόν να μετεξελιχθεί από συγκριτικό μειονέκτημα σε πλεονέκτημα. Για την επίτευξη της ανάπτυξης της Θράκης θα πρέπει να υπάρξουν σαφείς επιλογές και αντίστοιχες επεμβάσεις σε τρεις τουλάχιστον κατευθύνσεις που σχετίζονται με το χώρο, τις δραστηριότητες και τους ανθρώπους. Δηλαδή, θα πρέπει να αλλάξει η οικονομική γεωγραφία της Θράκης, να αναζωογονηθεί ο πλυθησμός και να προωθηθεί μια ταχύρρυθμη και εξωστρεφής ανάπτυξη.