ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗΣ-Α, ΕΠΙ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΕΜΦΥΤΕΥΘΕΝΤΟΣ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ

INFLUENCE OF CYCLOSPORIN - A, ON A HUMAN COLON CANCER CELL LINE TRANPLANTED IN MADE MICE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραγιαννάκος Π.Ε. | Χαλιάσος Α | Κουντούρης Χρ | Καρατζάς Γ | Γκάγκος Σ | Ηλιόπουλος Δ | Σκαλκέας, Γρηγόριος Δ. (1928-2018) | Κωστάκης Α | Τσελένη-Μπαλαφούτα Σ
  5. 1993
  6. 193-215
    • Cyclosporin-A, a powerful un-munosupressant has been used successfully for organ transplantation. However many clinical and experimental studies have pin-pointed that this drug may contribute to be novo arising of tunprs in transplanted patients. The exact role of cyclosporin in the carcinogenic process remains controversial. In this study, we experimentally tasted whether cyclosporin exerts any effects in the growth and biological behaviour of human colon adenocarcinoma cells of the SW-480 cell line in vivo and in vitro.
    • Η Κυκλοσπορίνη-Α, είναι κυκλικό ενδεκαπεπτίδιο, που απομονώθηκε από το μύκητα Tolypocladium inflatum και αποτελεί ισχυρό ανοσοκατασταλτικό παράγοντα. Στην καθ' ημέρα κλινική πράξη, χρησιμοποιείται με επιτυχία, στις μεταμοσχεύσεις οργάνων, με σκοπό την πρόληψη της απορρίψεως, καθώς και στη θεραπευτική αντιμετώπιση πολλών αυτοανοσών νοσημάτων. Κλινικές και πειραματικές εργασίες, ενοχοποιούν το ανοσοκατασταλτικό αυτό φάρμακο, ως υπεύθυνο για την πρόκληση κακοηθών όγκων στους μεταμοσχευμένους ασθενείς, χωρίς όμως να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις και ομοφωνία επί του μηχανισμού της δράσεως του. Από πολλούς, η καρκινογόνος δράση της κυκλοσπορίνης αποδίδεται στην ανοσοκατασταλτική της ιδιότητα, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι το φάρμακο έχει άμεση επίδραση στο επίπεδο του DNA. Η κυτταροτοξική δράση του φαρμάκου, έναντι τνω Τ-λεμφοκυττάρων φαίνεται ότι παίζει καθοριστικό ρόλο για την εμφάνιση νεοπλασμάτων που σχετίζονται άμεσα με την ανοσοκαταστολή, όπως είναι για παράδειγμα το σάρκωμα Kaposi και ορισμένα λεμφώματα. Η εμφάνιση κακοηθείας θα μπορούσε να οφείλεται σ' αυτή καθ' αυτή την αναπόφευκτη- αλλά και επιθυμητή- ανεπάρκεια του ανοσολογικού συστήματος, με αποτέλεσμα την εγκατάσταση και εξέλιξη της νόσου. Πράγματι η διακοπή του φαρμάκου σε ασθενείς που εμφάνισαν σαρκώματα είχε ως αποτέλεσμα την υποχώρηση των σαρκωμάτων και την πλήρη ίαση. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται πολύ πιθανό ότι το φάρμακο, εκτός της ανοσοκατασταλτικής του δράσης, έχει επιπρόσθετη, ανεπιθύμητη μεταλλαξιγόνο επίδραση. Στην εργασία αυτή ερευνάται η επίδραση της κυκλοσπορίνης, στην κινητική της ανάπτυξη, την κλωνική εξέλιξη και τη βιολογική συμπεριφορά της συνεχούς καρκινικής κυτταρικής σειράς SW-480, in vivo σε αθυμικούς ποντικούς και in vitro σε κυτταρικές καλλιέργειες.