ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΑ, ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΝΝΟΙΑ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

THE CAUSES FOR THE INABILITY OF THE PLATE TECTONICS THEORY TO EXPLAIN VOLCANIC, SEISMIC AND OTHER UNDER THE LARGE CONCEPTION GEOLOGICAL PHENOMENA IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κισκύρας Δημ Α
  5. 1993
  6. 174-192
    • This paper deals with the causes of the inability of the Plate Tectonics (P.T.) theory to explain geological, under the large conception, phenomena in the Greek area, contrary to the success of the same theory in the Pacific area. But, taking into consideration that P.T. theory has an unexpected popularity in Greece, which has turned a good effort to solve geophysical-geological problems to a tasteless divulgence, on the one hand, and that diverse debates between scientific teams cause public confusion, reduced the credibility of scientists, on the other, we shall expediently use simple arguments comprehensible to all. It seams important to be at this stage of the paper emphasized that the hypothesis according to which the African plate subducts northward beneath the Greek area, creates new problems in addition to them, mentioned above. Thus, at first arises the question of the force, which according to the P.T. theory acts from S to N, resulting in the displacement of the African Plate in the same direction. On the other hand, convection currents move from about NE to SW in Greek area. Furthermore, in the case of the displacement of the African plate northward a large vacant should have been created in the area backward of the Hellenic Trench, after the rennoval of the subducted block from this area.
    • Η θεωρία των τεκτονικών πλακών παρουσίασε αδυναμίες για την εξήγηση των γεωλογικών και γεωφυσικών φαινομένων στον Ελληνικό χώρο. Επίσης έχει προκαλέσει και σύγχυση στη Γεωλογία επειδή μερικές φορές εμφανίζεται με διαμετρικά αντίθετες απόψεις από αυτές της κλασσικής Γεωλογίας, π.χ. Για το σχηματισμό των ηφαιστειακών πετρωμάτων και την προέλευση των οφιολίθων κλπ. Στη μελέτη αυτή γίνεται προσπάθεια αναζήτησης των αιτιών για τα οποία η θεωρία αυτή, ενώ στη περιοχή του Ειρηνικού είχε μεγάλη επιτυχία, δεν μπόρεσε να αποδώσει στην ελληνική περιοχή.