1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μούσουλος Λ | Κοντόπουλος Α | Νέου Π | Βαζαρλής Η
  5. 1993
  6. 123-143
    • In the present paper a new process of the extraction of gold and silver from refractory arsenical pyrite concentrates, using a combination of oxidation and sulphation roasting is described, The process involves three steps : a) Oxidation roasting of the concentrate. This is preferably done in two stages, at 650-850 celcius. The oxidised cinder consists mainly of Fe2O3; the gases, containing SO2 and As4O6 may be used for the production of sulphuric acid and arsenic trioxide. b) Sulphation roasting of the oxidised cinder, in the presence of sulphuric acid, at 450-500 degrees. The resulting highly porous cinder consists mainly of Fe2(SO4)3. c) Gold and silver extraction from the sulphation roasting cinder by acidic thiourea leaching or cyanidation using the CIP technique. The proposed process results in a significant degree of Au and Ag liberation and subsequent extraction with high recoveries (>95%). At the same time, the S, As and Fe contained in the concentrate are recovered as sulphuric acid, arsenic trioxide and ferric hydroxide respectively, adding to the economics of the process. In the paper a detailed thermodynamic analysis of the individual unit operations involved is presented, together with the laboratory scale test results.
    • Στη μελέτη αυτή παρουσιάζεται μια νέα μέθοδος εξαγωγής χρυσού και αργυρού από δυσκατέργαστα συμπυκνώματα αρσενικούχων σιδηροπυριτίων, η οποία εμφανίζει εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις. Επιτυγχάνεται επίσης η ταυτόχρονη αξιοποίηση όλων των περιεχομένων στο μετάλλευμα υπόλοιπων αξιών με άμεση επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα. Πράγματι, στα συμπυκνώματα αυτά συνυπάρχουν με τα ευγενή μέταλλα το θείο και ο σίδηρος σε υψηλές περιεκτικότητες, καθώς και το αρσενικό σε αξιόλογες ποσότητες. Το θείο και το αρσενικό παραλαμβάνονται στα αέρια της οξειδωτικής φρύξης, ενώ ο χρυσός, ο αργυρός και ο σίδηρος παραμένουν φρύγμα από το οποίο τα ευγενή μέταλλα εξάγονται με οξειδωτική φρύξη.