ΦΥΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ

SEAWEEDS OF SYROS ISLAND (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Δημήτριος (1862-1934)
  5. 1927
  6. 480-484
    • Report regarding the botonic researches, which took place in cyclades, during the earlier times, by many scientists who were occupied mainly with the collection and diagnosis of these plants. With the contribution of these studies was enriched significantly the catalogue of the already known sea-plomts of cyclades, with the addition of many new kinds of seaweeds. These kinds are totally 157 and belong to the diatomic red-seaweeds, orfono-seaweeds and fresh-seaweeds. Finally, these finds are cited in analytical.
    • Αναφέρονται φυτολογικές έρευνες οι οποίες έγιναν στις Κυκλάδες κατά τους νεότερους χρόνους, από πολλούς επιστήμονες, οι οποίοι ασχολήθηκαν κυρίως με τη συλλογή και διάγνωση φανερογόνων φυτών. Με τις έρευνες αυτές εμπλουτίστηκε σημαντικά ο κατάλογος των ήδη γνωστών θαλάσσιων φυτών των Κυκλάδων, με την προσθήκη νέων ειδών θαλάσσιων φυκιών. Τα είδη αυτά συνολικά είναι 157 και ανήκουν στα Διατομώδη Ερυθροφύκη, Ορφονοφύκη και Χλωροφύκη. Τέλος, τα είδη αυτά παρατίθενται αναλυτικά.