ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΦΑΙΝΥΛΟΘΕΙΟΥΡΙΑΣ

PHOTOCHEMICAL PREPARATION OF DIFENYLOSULPHURUREA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαζόπουλος Ι | Κωνσταντινίδης Γ
  5. 1927
  6. 399-402
    • This study is referred to experiments which were carried out in order to prepare the difenylosulphururea with the contribution of the solar light. In these experiments was received aniline and sulphuric carbon in commensurate quantities towards the used ones and to the known methods for the preparation of difenylosulphururea.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται σε πειράματα τα οποία έγιναν για να παρασκευασθεί διφαινυλοθειουρία με συμβολη του ηλιακού φωτός. Στα πειράματα αυτά λήφθηκε ανιλίνη και θειούχος άνθρακας σε ανάλογες ποσότητες προς τις χρησιμοποιούμενες και στις γνωστές μεθόδους παρασκευής της διφαινυλοθειουρίας.